Villkor

Introduktion

Detta rättsliga meddelande gäller för hela innehållet i denna bokningsmotor. Vänligen läs igenom dessa Användningsvillkor noggrant (‘Användningsvillkor’) eftersom ni genom att använda denna bokningsmotor tillkännager att ni accepterar dessa Användningsvillkor, oberoende av om ni besluter att registrera er eller inte. Om ni inte accepterar dessa villkor ska ni inte använda denna bokningsmotor. Genom att använda någon del av bokningsmotorn anses ni ha accepterat detta rättsliga meddelande i sin helhet.

Denna bokningsmotor drivs av CarTrawlers teknik och låter er använda CarTrawlers teknik för att boka introduktionstjänster för biluthyrning. Genom att acceptera Användningsvillkoren och/eller använda någon del av denna bokningsmotor, samtycker ni till att använda denna bokningsmotor och tekniken som driver den och som tillhandahålls i denna bokningsmotor i enlighet med Användningsvillkoren och att Användningsvillkoren är ett avtal mellan CarTrawler och er.

CarTrawler kan omarbeta detta rättsliga meddelande när som helst genom att uppdatera detta meddelande. Ni bör kontrollera bokningsmotorn från tid till annan för att granska det rättsliga meddelandet som gäller just då, eftersom det är bindande. En del bestämmelser i detta rättsliga meddelande kan ersättas av uttrckligen designerade rättsliga meddelanden eller villkor som är belägna på speciella sidor i bokningsmotorn.

Detta rättsliga meddelande har utfärdats av Etrawler Limited, ett irländskt registrerat företag som bedriver verksamhet som CarTrawler.
SLUTA ANVÄNDA DENNA BOKNINGSMOTOR OMEDELBART OM NI INTE ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.
CarTrawler underlättar bokning av biluthyrningstjänster och tillhandahåller introduktionstjänster för biluthyrning. CarTrawler äger inte och driver inte biluthyrningsföretag. Ert avtal för biluthyrning ingås mellan er och biluthyrningsföretaget. Villkoren för uthyrningsavtalet mellan er och biluthyrningsföretaget finns tillgängliga i denna bokningsmotor när ni väljer fordonstyp och fyller i annan tillämplig information. CarTrawler ger ingen garanti eller representation beträffande något biluthyrningsföretag eller fordon som hyrs av något biluthyrningsföretag. Det är uteslutande på biluthyrningsföretagets ansvar att tillhandahålla er med ett hyresfordon som hyrs ut i denna bokningsmotor.

Alla hänvisningar till bokningsmotor i dessa Användingsvillkor anses innehålla hänvisingar till alla bokningar som gjorts genom CarTrawlers call center.

Avgifter och kostnader

Kreditkorts-/administrationsavgiften, om tillämplig, som CarTrawler debiterar er återbetalas inte under några omständigheter. Det är på biluthyrningsföretagets ansvar att behandla er bokning korrekt. De uppgifter du tillhandahåller i denna bokningsmotor bidrar till hur exakt uthyrningspriset för ett fordon som anges i denna bokningsmotor och bokningar som görs i denna bokningsmotor är.

Åtkomst till tjänster

Medan CarTrawler strävar till att garantera att bokningsmotorn normalt är användbar 24 timmar om dygnet, ska CarTrawler inte anses ansvarig om bokningsmotorn av någon anledning inte är användbar under någon tidsperiod. Åtkomst till bokningsmotorn kan upphävas tillfälligt och utan förvarning i händelse av systemkrasch, underhåll eller reparation eller av orsaker som CarTrawler inte råder över.

ANSVARSSKYLDIGHET

I händelse av konflikt mellan CarTrawler och er, är vår ansvarsskyldighet gentemot er, om tillämpligt, begränsad till beloppet för vår introduktionstjänsteavgift som ni betalade när ni bokade fordonet.

CarTrawler utesluter härmed, i den omfattning som tillåts av lagen, ansvarsförbindelser (vare sig uttryckliga eller underförstådda), beträffande kvaliteten, fullständigheten, prestandan eller lämpligheten för ett speciellt ändamål på (i) fordon som bokas via denna bokningsmotor och (ii) denna bokningsmotor och dess innehåll, däribland, men inte begränsat till, eventuell information som hänför sig till biluthyrning som innefattas i denna bokningsmotor och tekniken som driver den och tillhandahålls i denna bokningsmotor. CarTrawler förbehåller sig rätten att göra ändringar i bokningsmotorn när som helst. Informationen i denna bokningsmotor uppdateras från tid till annan. Genom att använda denna bokningsmotor bekräftar ni att uthyrningsuppgifterna och all annan information, däribland, men inte begränsat till, information som hänför sig till resor och semestrar som publiceras i denna bokningsmotor kan innehålla felaktigheter eller tryckfel.

Alla bokningar ni gör för bilduthyrning i denna bokningsmotor görs med ett biluthyrningsföretag och inte CarTrawler. CarTrawler och denna bokningsmotor underlättar endast bokningsprocessen med biluthyrningsföretaget. CarTrawler är inte part i avtalet mellan er och biluthyrningsföretaget och har inget ansvar och ingen ansvarsskyldighet (direkt eller indirekt) till någon part beträffande villkoren i ert avtal med biluthyrningsföretaget eller problem som uppkommer med fordonet som hyrts i enlighet med det avtalet eller andra problem mellan er och biluthyrningsföretaget. När ni bokar ett fordon via denna bokningsmotor är ni bundna av och anses ha accepterat villkoren som hänför sig till biluthyrningsföretaget i fråga.

BORTSETT FRÅN OMFATTNINGEN I STRID MOT LAGEN KOMMER VARKEN CARTRAWLER ELLER NÅGON AV DESS CHEFER, ÄGARE, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, RESEPARTNERS ELLER ANDRA REPRESENTANTER ATT VARA ANSVARIGA FÖR DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV INFORMATION, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER MATERIAL SOM ERBJUDS VIA DENNA BOKNINGSMOTOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, INKOMST, VINST ELLER TILLFÄLLE, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ ÄGENDOM OCH TREDJE PARTERS KRAV, ELLER INDIREKTA ELLER DÄRAV FÖLJANDE FÖRSLUSTER ELLER SKADOR HUR DE ÄN UPPKOMMER, FASTÄN CARTRAWLER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA ELLER SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA VAR RIMLIGT FÖRUTSEBAR.

Förteckningen över reseinformation eller tjänster eller länkar i denna bokningsmotor är inte och bör inte ses som en rekommendation från CarTrawler eller garanti eller representation att reseinformationen eller tjänsterna är av en viss standard eller lämpliga för ert ändamål. CarTrawler ska inte på något sätt vara ansvarigt gentemot er i den händelse att reseinformationen eller tjänsterna inte är lämpliga för ert ändamål. Ni bör använda ert eget omdöme när ni använder denna information.

INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Ett villkor för användningen av denna bokningsmotor är att ni förbinder er till CarTrawler att inte använda denna bokningsmotor för ändamål som är olagliga eller förbjudna i, eller strider mot, Användningsvillkoren.

ÅLDER OCH ANSVAR

Genom att använda denna bokningsmotor bekräftar ni att ni är av myndig ålder för att använda denna bokningsmotor och skapa bindande rättsliga förpliktelser för eventuell ansvarsskyldighet ni kan åsamkas till följd av användningen av denna bokningsmotor. Genom att använda denna bokningsmotor förstår ni att ni är ansvarig, ekonomiskt och i andra avseenden, för all användning av denna bokningsmotor av er och av dem som använder era inloggningsuppgifter. CarTrawler rekommenderar att ni skyddar era inloggningsuppgifter.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Denna bokningsmotor kan innehålla länkar till resurser som förekommer på servrar eller webbplatser som tillhör andra parter än CarTrawler. Om ni använder dessa länkar, lämnar ni denna bokningsmotor (webbplats). Sådana hyperlänkar tillhandahålls endast för hänvisning och för bekvämlighets skull. Innefattandet av hyperlänkar i denna bokningsmotor till andra webbplatser eller servrar innebär inte något godkännande av materialet på sådana webbplatser eller servrar (inklusive men inte begränsat till material som hänför sig till reseinformation eller tjänster) eller samband med deras operatörer. CarTrawler har ingen kontroll över och är inte ansvarig för sådana webbplatser eller servrar eller de parter som driver sådana webbplatser eller servrar och följaktligen accepterar CarTrawler inget ansvar eller ansvarsskyldighet för material som innefattas på de servrarna eller webbplatserna, eller riktigheten eller lagligheten av informationen som innefattas på andra webbplatser eller servrar. Ni bör använda ert eget omdöme när ni kommunicerar och använder tjänsterna på dessa andra webbplatser eller servrar. Om ni besluter er för att använda någon av de tredje parters webbplatser som länkar till denna bokningsmotor (webbplats), gör ni det helt på egen risk.

BOKNINGSVILLKOR

Vänligen läs igenom följande villkor som gäller för reservationer/bokningar som ni gör för biluthyrning genom denna bokningsmotor.

A. Så gör man en bokning

CarTrawler är verksam globalt, vilket innebär att det finns tre sorters betalningsmetoder för företag när en bokning görs. Dessa beskrivs nedan:

 • Ni betalar en handpenning då ni gör er bokning och återstoden betalas till biluthyrningsföretaget vid ankomst; eller
 • Ni betalar hela uthyrningsavgiften för det hyrda fordonet när ni gör bokningen och betalar endast för bensin/diesel och valfria tillägg vid ankomst; eller
 • Ni betalar ingenting vid bokningstillfället. CarTrawler gör bokningen för er räkning utan att erhålla pengar och ni betalar biluthyrningsföretaget hela beloppet för det hyrda fordonet vid ankomst.

Betalningsmetoden för er bokning beror på platsen och/eller det biluthyrningsföretag som används och ni kommer att informeras om eventuell betalning i förskott innan ni slutför er bokning. Där det är tillämpligt är ni ansvarig för att betala återstoden som ni är skyldig biluthyrningsföretaget. Ni är alltid ansvarig för att betala för eventuella tilläggstjänster/-utgifter som ni begär och ni är ansvarig för eventuella andra expeditionsavgifter som biluthyrningsföretaget i fråga lägger till. Ni måste använda ett kreditkort eller bankkort eller PayPal för att utnyttja tjänsten som erbjuds av denna webbplats. Vänligen observera att inte alla biluthyrningsföretag accepterar bankkort eller PayPal . När ni gör en bokning med ert kreditkort, bankkort eller PayPal på denna webbplats, accepterar ni att om bokningen annulleras mindre än 48 timmar före uthyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som görs på denna webbplats, kommer pengarna som betalats (bokningshandpenningen och vår expeditionsavgift) att behållas av CarTrawler och återbetalas inte. Om hela uthyrningsbeloppet också betalats kommer CarTrawler att behålla 3 dagars uthyrnings- och expeditionsavgift och är inte ansvarig för att återbetala uthyrningsbeloppet och ni bekräftar härmed att CarTrawler inte har någon ansvarsskyldighet för det totala uthyrningsbeloppet under några omständigheter. Om ni behöver göra ändringar i er bokning måste ni meddela CarTrawler via CarTrawler Support på Webbplatsen och tydligt informera CarTrawler om de exakta detaljerna i en sådan ändring. CarTrawler garanterar inte att sådana ändringar kan behandlas; men kommer att göra allt för att uppnå ett fördelaktigt resultat. Ändringar kan inte behandlas efter att fordonet avhämtats. CarTrawler kan inte erbjuda er återbetalning om ni avbryter hyrningen av fordonet för tidigt. I fall ni vill förlänga uthyrningsperioden efter att ni avhämtat fordonet (dagar som inte omfattas av CarTrawler-kupongen), måste ni betala biluthyrningskontoret direkt de lokala uthyrningspriser som gäller vid den tidpunkten. När ni gör bokningen/reservationen är det på ert ansvar att informera biluthyrningsföretaget om eventuella fysiska eller psykiska sjukdomar som är relevanta för hyrning av fordon. Om en olycka inträffar, kan det påverka försäkringen om ni underlåter att informera biluthyrningsföretaget om sjukdomen. När ni avhämtar det hyrda fordonet kommer ni att behöva visa upp körkort (brittiskt körkort i två delar) från ursprungslandet, ett giltigt pass och ett giltigt kreditkort i hyrarens (förarens) namn. I fall ni underlåter att uppvisa dokumenten som behövs, kan biluthyrningsföretaget vägra hyra fordonet och inga pengar som redan betalats återbetalas. Om ni gör en bokning men inte avhämtar fordonet återbetalas inga pengar som redan betalats. Vänligen observera att i händelse av försenad ankomst är det på kundens ansvar att kontakta biluthyrningskontoret. I fall ett flyg annulleras eller är försenat kommer CarTrawler inte att hållas ansvarig för pengar som betalats.

B. Bokningsbekräftelse

När er bokning är bekräftad utfärdar CarTrawler en bokningsbekräftelse för biluthyrningsföretagets räkning för varje bokning, men åtar sig inte att inkludera avgifter för tilläggstjänster eller uppgifter om expeditionsavgiften eller skatter som debiteras av biluthyrningsföretaget eller tilläggstjänster som ni begär vid avhämtningsplatsen. CarTrawler rekommenderar att ni kontrollerar bokningsuppgifterna noggrant, t.ex. land, plats och hyresperiod. Om det förekommer avvikelser bör ni omedelbart meddela detta via vår Webbplatsmotor genom att tydligt informera CarTrawler om sådana avvikelser. CarTrawler råder er att läsa igenom och följa biluthyrningsföretagets villkor (som finns i denna bokningsmotor men som kan ändras av biluthyrningsföretaget från tid till annan). Efter detta gör biluthyrningsföretaget fordonet tillgängligt för er vid mottagande av bokningsbekräftelse. Reservationsnumren som finns på bokningsbekräftelsen bör alltid uppges vid förfrågningar, annulleringar och ändringar beträffande bokningen.

C. Avbokningar

Avbokningar måste göras minst fyrtioåtta (48) timmar innan hyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som gjorts i denna bokningsmotor. Om ni önskar avboka en bokning är den enda accepterade metoden via vår Cartrawler Webbplats . Om ni avbokar genom biluthyrningskontoret direkt kan tilläggsavgifter tillkomma.

Följande avgifter gäller för avbokningar som har betalats i förväg:

 • Ifall ett avbokningsmeddelande mottas av CarTrawler inom sju (7) dagar från det datum då fordonet bokats och minst fyrtioåtta (48) timmar innan hyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som gjorts i denna bokningsmotor, återbetalas alla pengar.
 • Ifall ett avbokningsmeddelande mottas av CarTrawler mer än sju (7) dagar från det datum då fordonet bokats och minst fyrtioåtta (48) timmar innan hyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som gjorts i denna bokningsmotor, återbetalas alla pengar utom en avbokningsavgift på EUR 25,00 och en kortexpedtionsavgift (om tillämpligt).
 • Ifall ett avbokningsmeddelande mottas av CarTrawler mindre än fyrtioåtta (48) timmar innan hyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som gjorts i denna bokningsmotor, återbetalas inga pengar, såvida inte det hela uthyrningsbeloppet har betalats i förväg. I så fall behåller CarTrawler 3 dagars uthyrningsavgift och kortexpeditionsavgift (om tillämpligt).

Följande avgifter gäller för avbokningar som delvis har betalats:

 • Ifall ett avbokningsmeddelande mottas av CarTrawler inom sju (7) dagar från det datum då fordonet bokats och minst fyrtioåtta (48) timmar innan hyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som gjorts i denna bokningsmotor, återbetalas alla pengar.
 • Ifall ett avbokningsmeddelande mottas av CarTrawler mer än sju (7) dagar från det datum då fordonet bokats och minst fyrtioåtta (48) timmar innan hyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som gjorts i denna bokningsmotor, återbetalas alla pengar utom en avbokningsavgift på EUR 25,00 och en kortexpedtionsavgift (om tillämpligt).
 • Ifall ett avbokningsmeddelande mottas av CarTrawler mindre än fyrtioåtta (48) timmar innan hyrningen av fordonet väntas börja, i enlighet med en bokning som gjorts i denna bokningsmotor, återbetalas inga pengar.

Ifall en bokning avbokas där hela uthyrningsbeloppet ska betalas vid ankomst, debiteras ingen avgift för avbokning men ni måste ändå avboka er reservation via vår Cartrawler Webbplats.

Det är på konsumentens ansvar att personligen avboka alla tilläggsprodukter som de eventuellt har köpt i samband med (sida vid sida) fordonsbokningen, dvs. ERSÄTTNING AV SJÄLVRISKELIMINERING FÖSTÖLD OCH FÖLUST via tredje part såsom Mondial.

Ifall ni avbokar eller ändrar en kredit-/bankkortsbokning kommer CarTrawler inte att hållas ansvarig för ekonomiska förluster som ni drabbas av till följd av ändringar i valutakursen mellan er ursprungliga bokning och dess påföljande avbokning eller ändring (om tillämpligt).

D. Prissättning

CarTrawler gör sitt yttersta för att garantera att de priser som uppges då bokningen görs i denna bokningsmotor är korrekta i alla väsentliga avseenden. CarTrawler förbehåller sig dock rätten att ändra priset som uppges då bokingen görs, i händelse av ett uppenbart eller tydligt fel i priset som uppges. CarTrawler strävar efter att meddela kunden så fort som rimligtvis möjligt, i den händelse att priset som uppges då bokningen görs inte är korrekt. Ifall priset som uppges har ändrats då bokningen görs, kan kunden besluta att betala det ändrade priset eller alternativt har kunden rätt att få alla pengar återbetalade. Valutakurserna som CarTrawler använder för att visa priserna i den valuta som kunden väljer uppdateras regelbundet. Valutakurserna som ert kreditkortsbolag använder kan variera. CarTrawler kan inte hållas ansvarig för eventuella avvikelser mellan priset som visas av CarTrawler och beloppet som ert kreditkortsbolag debiterar, på grund av valutakursen som används.

E. Klagomålsprocedur:

Klagomål accepteras endast skriftligt och måste registreras hos CarTrawler Support och mottas inom 30 dagar efter slutförande (returnering av det hyrda fordonet). Klagomål som mottas efter denna period behandlas inte.

INGEN ANSVARSSKYLDIGHET VID TRANSAKTIONER MED KREDITKORT ELLER BANKKORT

CarTrawler strävar efter att garantera att alla transaktioner med kredit- och bankkort i denna bokningsmotor är säkra. MEN, om ni upptäcker obehöriga debiteringar på ert kredit- eller bankkortsutdrag för kort som använts i denna bokningsmotor vid någon tidpunkt medan eller efter ni har gjort er bokning, utför er transaktion eller avslöjar era kortuppgifter i denna bokningsmotor, kommer CarTrawler inte att hållas skyldig eller ansvarig på något sätt beträffande skador eller förluster av något slag som ni drabbas av i samband med sådan användning, transaktion eller upptäckt, endast med förbehåll för eventuella lagstadgade rättigheter som ni kan ha. Vänligen observera att denna bokningmotor är skyddad av VeriSign.

UPPHOVSRÄTT, MEDDELANDE OCH BEGRÄNSAD LICENS

All information inom denna bokningsmotor, inklusive men inte uteslutande till, innehåll, text, grafik, bilder, varunamn, struktur, fotografier, knappar, ritningar, datakod är skyddad av upphovsrätt, immaterialrättsliga lagar och enligt lag och internationella fördrag och är endast tillgänglig för personligt bruk. Såvida ni inte har skriftligt samtycke från Car Trawler på motsatsen, har ni endast rätt att använda bokningsmotorn och dess innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ni har inte tillstånd att ändra, kopiera, distribuera, kollationera, överföra, reproducera eller förevisa något av det ovannämnda för personligt eller affärsmässigt bruk. I synnerhet, genom att fortsätta att gå in på denna bokningsmotor, samtycker ni till att:

 • Inte använda bokningsmotorn till att göra spekulativa eller falska bokningar;
 • Inte använda bokningsmotorn till att forska efter leverantörer eller leverantörspriser;
 • Inte använda namnet "CarTrawler" eller något CarTrawler-varumärke i kommersiellt syfte utan att erhålla tillstånd i förväg från CarTrawler; och
 • Inte reproducera material från denna bokningsmotor (Webbplatsens) i kommersiellt syfte.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Denna bokningsmotor är tillgänglig för användare som sådan och CarTrawler ger ingen garanti eller representation att (i) denna bokningsmotor eller den teknologi (servrar osv.) som gör den tillgänglig och driver den är utan fel eller brister eller (ii) att informationen som sätts upp i denna bokningsmotor inte är infekterad av virus eller någonting annat med kontaminerade eller destruktiva egenskaper. CarTrawler accepterar inget ansvar för infektion eller verkan från skadliga applikationer såsom, men inte begränsat till, virus, trojaner, manipulering, bedrägeri eller stöld, fel, tekniskt avbrott, försummelser, försening, obehörig åtkomst eller någon företeelse som korrumperar den godtagbara administreringen, kommunikationen och integriteten av denna bokningsmotor.

UNDANTAG

Vår underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod verkställa en eller flera Användningsvillkor ska inte anses vara ett undantag av dem eller de rättigheter som är anslutna till någon av dem.

RUBRIKER OCH CARTRAWLER

Rubrikerna som används i dessa Användningsvillkor är endast för hänvisning och ska inte påverka betydelsen eller omfattningen av dessa Användningsvillkor. CarTrawler är ett företagsnamn som ägs av Etrawler Limited och alla hänvisningar till CarTrawler i dessa Användningsvillkor anses innehålla en hänvisning till Etrawler Limited. Alla hänvisningar till bokningsmotor (Webbplats) i dessa Användningsvillkor anses innehålla hänvisningar till alla bokningar som görs via CarTrawlers call center.

ÄNDRINGAR I VILLKOREN

CarTrawler förbehåller sig rätten att ändra Användningsvillkoren och innehållet i denna bokningsmotor efter behov och utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot er, någon annan användare eller tredje part. Denna rättighet ska inte påverka Användningsvillkoren som accepterats av er, användaren, när ni gör en laglig bokning eller köp genom att använda denna bokningsmotor. Ni bör kontrollera om några ändringar har gjorts i dessa Användningsvillkor varje gång ni går in på bokningsmotorn. Biluthyrningsföretaget kan från tid till annan ändra sina villkor (som finns tillgängliga i denna bokningsmotor) på vilka biluthyrningsföretaget gör det hyrda fordonet tillgängligt för er. CarTrawler är inte ansvarig och ska inte ha någon ansvarsskyldighet om biluthyrningsföretagets villkor som finns i denna bokningsmotor har ändrats eller ändras av biluthyrningsföretaget.

ALLMÄNNA VILLKOR

Användningsvillkoren och er användning av och åtkomst till denna bokningsmotor styrs av Irlands lagar. Domstolarna i Irland ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppkommer mellan er och CarTrawler från eller i samband med er användning av denna bokningsmotor. Användningen av denna bokningsmotor är inte auktoriserad i någon jurisdiktion som inte verkställer alla bestämmelser i Användningsvillkoren inklusive utan begränsning detta stycke. Ni samtycker till att inget förhållande, kompanjonskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan er och CarTrawler till följd av Användningsvillkoren eller er användning av denna bokningsmotor. Vårt verkställande av Användningsvillkoren gäller med förbehåll för rådande lagar och rättslig process och ingenting som innefattas i detta avtal ska förhindra CarTrawler från att följa upprätthållandet av lag och ordning eller statliga myndigheters förfrågningar eller krav som hänför sig till er användning av denna bokningsmotor eller information som tillhandahålls för, eller samlas av, CarTrawler beträffade sådan användning och CarTrawler ska inte ha någon ansvarsskyldighet beträffande sådan efterlevnad. Även om CarTrawler inte kan övervaka uppförandet av dess användare offsite, är det ett brott mot dessa Användningsvillkor att använda information från denna bokningsmotor till att trakassera, misshandla eller skada andra människor, eller för att kontakta, göra reklam till, antasta eller sälja till någon användare eller person utan deras uttryckliga medgivande i förväg.

SEKRETESSPOLICY

CarTrawler erkänner och är medveten om betydelsen av ansvarsfull användning av personuppgifter som samlas in i denna bokningsmotor. Följaktligen utövar CarTrawler största möjliga försiktighet med personlig information, vidtar åtgärder för att skydda den och säkerställer att den endast används för lagligt affärsmässigt bruk. All information som ni tillhandahåller CarTrawler kommer att behandlas i enlighet med villkoren i Data Protection Acts, 1988 och 2003 och/eller sådan ändrad eller ersättande lagstiftning som kan införas i Irland från tid till annan.
För att vi ska kunna behandla en bokning för er, behöver vi viss information från er. Detta omfattar ert namn, er nationalitet, ert kön (eller könet på den grupp ni reser med), ert telefonnummer och er e-postadress. Vi behöver också era kredit- eller bankkortsuppgifter så att vi kan garantera ert hyrda fordon när ni betalar uthyrningsbeloppet och/eller förskottet. Ni ger ert medgivande till CarTrawler att lagra era personuppgifter i syfte att möjliggöra hyrning av fordon i denna bokningsmotor och att avslöja era personuppgifter till ett biluthyrningsföretag när ni bokar ett fordon från det biluthyrningsföretaget med denna bokningsmotor.
Vi måste skicka er information till biluthyrningsföretaget som ni bokat hyrningen med så att biluthyrningsföretaget vet vem ni är och när ni kommer att använda dess biluthyrningstjänster. Vi tillhandahåller ert namn, er nationalitet, ert kön (eller könet på den grupp ni reser med), ert telefonnummer, er e-postadress, ert kreditkortsnummer och förstås era bokningsuppgifter. Biluthyrningsföretaget behöver denna information för att acceptera en bekräftad bokning från er.
Ni bör vara medveten om att om ni länkar till en annan webbplats från denna bokningsmotor, har CarTrawler ingen kontroll över den andra webbplatsen. Följaktligen kan CarTrawler inte garantera att övervakaren av den webbplatsen kommer att respektera konfidentialitet på samma sätt som CarTrawler.
Vi använder endast er e-postadress för att skicka er en bokningsbekräftelse eller kontakta er av någon orsak som direkt hänför sig till bokningen, eller att då och då informera om nya funktioner i bokningsmotorn. Vi använder endast ert telefonnummer om vi behöver kontakta er omedelbart på grund av något problem med er bokning. Ni har rätt att be om en kopia av den information vi lagrar om er (för vilken vi kan debitera en liten avgift) och få felaktigheter i informationen rättade.
Då och då kan vi tillhandahålla statistik om våra kunder till tredje parter såsom biluthyrningsföretag och andra agenter. Denna statistik innehåller aldrig personligt identifierbar information.

CARTRAWLER, DESS CHEFER, ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN OCH AGENTER, DOTTERBOLAG OCH ANDRA REPRESENTANTER OCH DERAS RESPEKTIVE MODER- OCH DOTTERBOLAG SKA INTE VARA ANSVARIGA BETRÄFFANDE KRAV, KRISER, ANSPRÅK, YRKANDEN, SKADESTÅND, FÖRLUSTER, UTGIFTER INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RIMLIGA ADVOKATARVODEN OCH RÄTTEGÅNGSKOSTNADER SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN OCH/ELLER SPRIDNING AV PERSONLIG INFORMATION ANGÅENDE ER I ENLIGHET MED DENNA SEKRETESSPOLICY OCH ERT MEDGIVANDE.

CarTrawler förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra detta Sekretess- och Säkerhetsutlåtande när som helst och ni bör kontrollera denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Vänligen skicka era frågor till vår Webbplats.